تبلیغات

معمای انیشتین همراه با راه حل


راه حل(معما را به صورت مرحله به مرحله حل می کنیم):

1.با استفاده از موارد 8 و9 ( مردی که در خانه وسطی زندگی میکند، شیر می نوشد ، مرد نروژی، در اولین خانه زندگی می کند، مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند).

          
     نروژیآبی


شیر


54321

2.با استفاده از مورد4( خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد)و مورد 5 (صاحبخانه خانه سبز، قهوه می نوشد)

*رنگ سبز باید در خانه ای باشدکه سمت راست آن سفید و نشیدنی قهوه داشته باشد.

نروژی
سفید
سبز
آبی

قهوهشیر
3.با استفاده از مورد 1 (مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کن)

*خانه ای که هم مرد انگلیسی و هم رنگ قرمز باشد فقط خانه ی وسط است.

*حال فقط رنگ زرد باقی مانده و به خانه نروژی می دهیم وصاحب خانه زرد، سیگار Dunhill می کشد(مورد7)انگلیسی
نروژی
سفیدسبز   قرمزآبی   زرد

قهوه شیر

 Dunhill


4.با استفاده از مورد11 (مردی که اسب نگهداری می کند، کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد زندگی می کند)

الف)با توجه به مورد 3 ( مرد دانمارکی چای می نوشد) مرد دانمارکی باید در یکی ازخانه های 2 یا 5 باشد.

ب)با توجه به مورد 12 ( مردی که سیگار Blue Master می کشد، آب میوه می نوشد)  مردی که سیگار Blue Master می کشد باید در یکی از خانه های 2 یا 5 باشد.

ج)با توجه به مورد 13 ( مرد آلمانی سیگار Prince می کشد) مرد آلمانی باید در یکی از خانه های 2 یا 4 یا 5باشد.

نتیجه از الف ، ب و ج : مرد دانمارکی با چای و مردی که سیگار Blue Master با آبمیوه هر کدام باید در یکی از خانه های 2 یا 5 باشند. پس مرد آلمانی با سیگار Prince نمی تواند در یکی از خانه های 2 یا 5 باشدپس در خانه 4 است. 


آلمانیانگلیسی
نروژی
سفیدسبز قرمز  آبی  زرد

قهوه  شیر


prince

 Dunhilاسب

5.با توجه به مورد 2 ( مرد سوئدی، یک سگ دارد) تنها خانه ی باقی برای او خانه پنجم است.

*تنها ملیت باقی مانده دانمار کی است که در خانه دوم قرار می گیردو با توجه به شماره 3 (مرد دانمارکی چای می نوشد)

*با توجه به شماره 12 (مردی که سیگار Blue Master می کشد، آب میوه می نوشد)

سوئدیآلمانیانگلیسیدانمارکینروژی
سفیدسبزقرمزآبیزرد
آب میوهقهوهشیرچای
Blue Masterprince

dunhil
سگ

اسب

6.مورد 15 (مردی که سیگار Blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد) سیگار Blends در خانه دوم است و آب در خانه اول است.

*مورد 6 ( شخصی که سیگار Pall Mall می کشد پرنده پرورش می دهد) تنها خانه سوم است.

*مورد 10 (مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد زندگی می کند)

سوئدیآلمانیانگلیسیدانمارکینروژی
سفیدسبزقرمزآبیزرد
آب میوهقهوهشیرچایآب
Blue MasterprincePall MallBlendsdunhil
سگ
پرندهاسبگربه

کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟

*تنها خانه باقی ماندهآلمانی است.

سوئدیآلمانیانگلیسیدانمارکینروژی
سفیدسبزقرمزآبیزرد
آب میوهقهوهشیرچایآب
Blue MasterprincePall MallBlendsdunhi
سگماهیپرندهاسبگربه

کدامیک از آنها در خانه، ماهی نگه می دارد؟

پاسخ: آلمانی